Werkzaamheden complex Klavers Jansen

Publicatiedatum: 
23 maart 2017
De Gemeente is eigenaar van delen van het complex Klavers Jansen tussen de Minister Kanstraat en Belcrumweg en werkt met de huidige gebruikers aan toekomstige ontwikkeling van het complex. Vooruitlopend hierop vinden momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats om te komen tot sloop van een aantal opstallen aan de Minister Kanstraat die bouwkundig in slechte staat verkeren.

Wat gaat er gebeuren

De komende tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Daar is de gemeente al mee begonnen. De afgelopen tijd zijn de ramen van de leegstaande delen geblindeerd, is er asbestonderzoek uitgevoerd en zijn rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Het asbestonderzoek is nodig om voorafgaand aan de sloop te weten of er zich asbest in het pand bevindt, zodat dit op passende en veilige wijze kan worden gesloopt.

Voorafgaand aan de sloop vinden nog andere werkzaamheden plaats zoals het inventariseren van de panden, rioleringswerkzaamheden en het vervangen van huisaansluitingen (kabels en leidingen) in een deel van de panden binnen het gebied omsloten door de Speelhuislaan, Minister Kanstraat, Industriekade en de Belcrumweg.

De planning is dat nog voor de zomervakantie een deel van de panden aan de Minister Kanstraat gesloopt wordt. Deze planning is echter nog niet definitief. Als de datum bekend is krijgt u hierover uiteraard meer informatie.

Wat betekent dit voor u

U zult zien dat op en rond het terrein werklieden bezig zijn ter voorbereiding van de sloop. Tijdens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het trottoir kunnen delen van het trottoir aan de kant van Klavers Jansen voor korte tijd niet bereikbaar zijn. Van de andere werkzaamheden is de verwachting dat u daar weinig of geen hinder van ondervindt.

Wat gebeurt er na de sloop

De Gemeente onderzoekt of nieuwe woningbouw aan de Minister Kanstraat mogelijk is. Dat onderzoek is in een voorbereidend stadium. Er zijn nog geen concrete plannen. Als hier meer duidelijkheid over komt, laten we u dat weten.

Informatie

Voor vragen over de ontwikkeling van het complex Klavers Jansen kunt u bellen met nummer 14 076 of een e-mail sturen aan viabreda@breda.nl.

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076. De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”).