Provincie en gemeente Breda bereiken overeenstemming over aankoop CSM-terrein

Publicatiedatum: 
4 november 2020

Gedeputeerde Staten van Brabant en het college van burgemeester en wethouders van Breda willen het voormalige CSM-terrein in Breda aankopen voor 21,9 miljoen euro. Het is nu van Corbion, het bedrijf dat is voortgekomen uit het vroegere CSM. Met de aankoop kan deze belangrijke en grote locatie samen met andere delen van het centrum worden ontwikkeld tot een grootstedelijk internationaal district met gemengde functies en met een bovenlokale betekenis. Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Breda moeten nog instemmen met dit voornemen tot aankoop.

Het terrein van de oude suikerfabriek is een prominente en omvangrijke braakliggende locatie van 26 hectaren tegen het centrum van Breda. Dat kan nu in samenhang met het Havenkwartier, de Zoete Delta en het Stationskwartier worden ontwikkeld. De gemeente en de provincie willen met de aankoop daarvoor de optimale condities creëren.

Multifunctionele invulling


Sinds 2004 maakt het gebied deel uit van de ontwikkelingsplannen voor CrossMark Breda (toen nog Via Breda). Na de financiële crisis behield het terrein de bestemming van bedrijventerrein vanwege de overprogrammering aan woningen en kantoren, waar op dat moment sprake van was. Na een uitgebreide verkenning is in 2018 geconstateerd dat het voormalige CSM-terrein een unieke kans biedt om een nieuw stadsdeel te realiseren vlakbij het nieuwe station en de binnenstad. Een multifunctionele invulling van het CSM-terrein (wonen, werken, leisure) op lange termijn is daarbij wenselijk.

Wethouder Paul de Beer hierover: “Deze aankoop is een enorm belangrijke stap in de stedelijke ontwikkeling van Breda. We kunnen nu echt serieuze stappen gaan zetten om deze locatie tegen het Bredase stadscentrum en op een steenworp afstand van het station te ontwikkelen. Met de herontwikkeling realiseren we meerdere belangrijke maatschappelijke doelen zoals realisatie van onze woonagenda, de verbinding met de Haagse Beemden, de ecologische verbinding tussen noord en zuid Breda, de aansluiting met de binnenstad, betere benutting van het station en de oplossing van de stadsbrede wateropgave.

De herontwikkeling levert ook een substantiële bijdrage aan onze, maar ook de provinciale en landelijke ambitie, om (betaalbare) woningen toe te voegen in Breda en biedt kansen voor nieuwe economische functies en cultuur/leisure. Dit nieuwe stadsdeel is onderdeel van CrossMark Breda: de Bredase spoorzone. Ik ben blij dat we dit traject samen met de provincie Noord-Brabant kunnen realiseren.”

Provincie: versterking omgevingskwaliteit Brabant

“De herontwikkeling van een dermate groot terrein in het centrum van de stad past precies in de bestuursopdracht om woningtekort en leegstand terug te dringen” aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen. “We staan samen met de grote en middelgrote gemeenten in onze provincie voor de enorme opgave om 10 à 12 complexe gebiedstransformaties te realiseren. Allemaal ontwikkelingen, zoals deze in Breda, die aantoonbaar bijdragen aan versterking van de Omgevingskwaliteit in Brabant. We kijken koppelen nadrukkelijk zo’n ontwikkeling aan de kansen op het gebied van natuur en water, zoals klimaatadaptatie, en mobiliteit. “

Vertrouwen Corbion nieuwe bestemming terrein

Corbion CFO Eddy van Rhede: “We zijn blij dat we in goed overleg met gemeente Breda tot deze transactie zijn gekomen. Het betreffende perceel dateert nog uit de geschiedenis van onze voorganger CSM, dat toen nog een belangrijke suikerproducent was. Voor ons huidige bedrijf Corbion waren er geen ontwikkelmogelijkheden op dit terrein, dus is het logisch er afscheid van te nemen. Helaas betekent dat ook een definitief afscheid van de mooie stad Breda, maar wel in het volste vertrouwen dat de gemeente en de provincie Noord-Brabant dit gebied samen een nieuwe en belangrijke bestemming zullen geven.”

Bekijk de korte film van het Corbion-terrein.