Ontwikkel- en realisatiestrategie

Meegaan in een veranderende markt om kansen voor langjarige gebiedsontwikkeling in de Bredase Spoorzone mogelijk te maken.

Dat is een van de belangrijkste speerpunten van de 'Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023', die door het College van burgemeester en wethouders aan de Gemeenteraad van Breda wordt voorgelegd. De uitvoering van deze ontwikkel- en realisatiestrategie moet het investeringsklimaat verbeteren en zorgdragen voor het aantrekken van nieuwe investeerders die kunnen en willen investeren in het gebied.

De 'Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023' hanteert de oorspronkelijke ruimtelijke en economische ambities, opgaven en doelstellingen van Via Breda als uitgangspunt. Het document beschrijft de mogelijke ontwikkelingen op basis van marktkansen in relatie tot de veranderende marktomstandigheden. Per deelgebied is een realisatiestrategie opgesteld. Het uitgangspunt bij de ontwikkelingen is dat de gemeente streeft naar een mix van functies die een toegevoegde waarde leveren voor Via Breda als geheel.

Voormalig wethouder Bob Bergkamp hierover: “De veranderende marktomstandigheden en de gewijzigde rol van de Gemeente Breda in de gebiedsontwikkeling van Via Breda vragen om een nieuwe positionering. Kansen zijn er genoeg in de  Bredase spoorzone. Ik denk daarbij aan meer functiemenging in het Stationskwartier, gecombineerd met de actuele marktvraag naar andere functies dan wonen en kantoren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijs of leisure. Dat kunnen ook tijdelijke functies zijn; die dragen immers bij aan de kwaliteit en positieve beeldvorming van het gebied”.

De gemeente voorziet dat ongeveer 37.000M2 BVO kantoren wordt omgezet naar andere functies dan wel dat realisatie verder in de toekomst gaat plaatsvinden.

De 'Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023' beperkt zich niet tot alleen de kantorenmarkt en de kansen voor hoogstedelijk wonen (woningen in Via Breda en op locaties in het centrum worden aangeduid als ‘hoogstedelijk woonmilieu’, onderverdeeld in zestien categorieën: een-/meergezins, huur/koop, van goedkoop naar duur) in het gebied rondom het nieuwe station van Breda. Vernieuwende en onderscheidende detailhandel, huisvesten van cultuur en beeldcultuur, mogelijkheden voor initiatieven voor vernieuwing en verbreding van het toeristisch product en de kansen voor een onderwijsfunctie worden nadrukkelijk meegenomen.

Van aanbod naar vraaggericht

De gemeente neemt een veel actievere rol in de gebiedsontwikkeling van Via Breda. Daarbij is ook de manier van ontwikkelen veranderd. Concreet betekent dit dat niet meer het aanbod aan vastgoed, maar de vraag naar de belangrijkste vastgoedfuncties zoals wonen, kantoren en detailhandel de ontwikkelingen bepaalt. Koppeling van de marktvraag en –kansen en het aanbod op de ontwikkellocaties van Via Breda is het uitgangspunt.

Om dit hele proces te ondersteunen werkt de gemeente aan een 'storyboard' voor de stad. Daarop staan de unieke verkoopargumenten van Breda. Hiermee worden (inter-)nationale beleggers actief benaderd voor concrete projecten in Via Breda en Breda.